Temeljem 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), redovna skupština Udruge koja je održana dana 04.03.2020. godine, donijela je slijedeći:

S T A T U T

STRUKOVNE UDRUGE DJELATNIKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM

RESURSIMA – CENTAR HR

 

 

Osnovne odredbe

Članak 1

Ovim Statutom i njegovim odredbama utvrđuje se: naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata Udruge, područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način ostvarivanja javnosti rada Udruge, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava i obveze članova, te odgovornost i stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, unutarnji ustroj, tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja  i trajanje mandata, izbor likvidatora udruge, imovina Udruge, način stjecanja i raspolaganje  imovinom, prestanak postojanja Udruge, te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

Članak 2

Naziv Udruge je:

STRUKOVNA UDRUGA DJELATNIKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA –

– CENTAR HR

Skraćeni naziv Udruge je:

CENTAR HR

Sjedište Udruge je:

Ožujska 1, 10 000 Zagreb

 

Članak 3

CENTAR HR je Udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

CENTAR HR je neprofitna pravna osoba.

Članak 4

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je ovalnog oblika, sa dijelom nazivom Udruge i sjedištem (STRUKOVNA UDRUGA DJELATNIKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA, ZAGREB) ispisanim uz rub pečata i dijelom naziva (CENTAR HR) u sredini.

Članak 5

Udrugu zastupa Predsjednik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Cilj i djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi,

Ciljane skupine, Klasifikacija djelatnosti

Članak 6

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja HR-a kao branda, njegove prepoznatljivosti na hrvatskom tržištu rada, unaprjeđenja HR struke, međusobnog povezivanja i edukacije članova Udruge, te povezivanja i suradnje članova Udruge i drugih dionika kao i razvoja i unaprjeđenja ljudskih potencijala na svim razinama.

HR je skraćenica od “Human Resource” koji pojam označava “ljudske resurse” ili “ljudske potencijale” pod čime se u gospodarstvu podrazumijeva strateški i koherentan pristup u upravljanju ljudima koji svojim individualnim i timskim radom doprinose ostvarenju ciljeva kompanije (trgovačkog društva bilo kojeg oblika) u kojoj su zaposleni.

Članak 7

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • razmjena stručnih znanja i informacija između članova i nečlanova,
 • povezivanje članova putem zajedničkih sastanaka, seminara, predavanja radi stručnog usavršavanja i sl.
 • globalno praćenje razvoja i uloge HR (Human Resource) na tržištu rada i društvu,
 • informiranje javnosti o radu i aktivnostima udruge, te o svim informacijama bitnima za struku,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad srodnih međunarodnih i inozemnih udruga s ciljem unapređenja struke,
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti. Pružanje usluga u području formalnog i neformalnog obrazovanja putem organiziranja i provođenja predavanja, radionica, tečajeva, treninga i seminara, uključujući i e-learning (e-učenje) samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i međunarodnim udrugama i institucijama.
 • Organiziranje savjetovanja, predavanja, tribina i drugih stručnih skupova iz područja djelovanja Udruge, u svrhu promicanja razvoja ljudskih potencijala na svim razinama.
 • Organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina i drugih stručnih skupova; te edukacija, kojima je cilj trajno stručno usavršavanje i poboljšanje obrazovanja osoba koje djeluju u području HR –a.
 • Provodi javno zagovaranje i potiče sudjelovanje javnosti u donošenju, provedbi i praćenju javnih politika povezanih sa ciljevima Udruge, sukladno posebnim propisima
 • Suradnja sa drugim istovrsnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
 • Izdavanje brošura, knjiga, časopisa i multimedijalnih sadržaja iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima.
 • Poticanje znanstveno – istraživačkog rada vezanog za područje ljudskih potencijala
 • Obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

Ciljane skupine

001 AKADEMSKA ZAJEDNICA

008 DJECA – OPĆA POPULACIJA

019 GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA

027 LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

030 MALI I SREDNJI PODUZETNICI I OBRTNICI

031 MANJINE – OPĆENITO

033 MLADI – OPĆA POPULACIJA

039 NEZAPOSLENI

043 ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

044 ODGOJNO-OBRAZOVNI DJELATNICI

059 OSOBE S INVALIDITETOM

069 POSLODAVCI

070 POSLOVNE ORGANIZACIJE

088 STUDENTI

089 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

094 UDRUGE I GRAĐANSKE INICIJATIVE

102 ŽENE

Klasifikacija djelatnosti Udruge

Djelatnost Razrada Djelatnosti
4.10. Strukovne udruge u gospodarstvu
9.1. Odgoj i obrazovanje 9.1.1. Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
9.1.2. Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
9.1.3. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
9.1.12. Ostaje djelatnosti odgoja i obrazovanja
9.2. Znanost, stručni rad i istraživanje

 

Područje djelovanja

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je djelovanje strukovnih Udruga u području gospodarstva, razvojne suradnje obrazovanja, znanosti i istraživanja.

 

 

Članak 8

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje na način:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i svim značajnim događajima za Udrugu, pisanim izvješćima (u materijalnom i elektronskom obliku), na posebnim skupovima i sastancima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem putem tiska i drugih medija.

Interesni klubovi

Članak 9

U Udruzi djeluje pet interesnih klubova, kao ustrojstvenih oblika Udruge, u koje se članovi Udruge upisuju pri pristupanju u Udrugu, ovisno o svojem profesionalnom afinitetu i stručnim interesima.

Interesni klubovi su:

 • kadrovska administracija
 • regrutacija i selekcija
 • razvoj
 • kompenzacije i beneficije
 • organizacija

Interesni Klubovi nisu pravne osobe.

Članstvo u Udruzi

Članak 10

Članom Udruge može postati prvenstveno djelatnik u upravljanju ljudskim resursima, te druga zainteresirana fizička osoba i pravna osoba.

Članom udruge može postati osoba iz prethodnog stavka ovoga članka koju predlože barem tri člana Udruge.

O prijemu u članstvo Udruge odlučuje Predsjedništvo Udruge, većinom glasova.

Pri prijemu u Udrugu novi član je dužan ispuniti pristupni obrazac, kojim prihvaća svoja prava i obveze člana Udruge.

Članak 11

Članom Udruge postaje se odlukom Predsjedništva Udruge, te upisom u registar članova udruge koji vodi Tajnik Udruge ili druga osoba po odluci Predsjedništva Udruge.

Udruga vodi popis svojih članova u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način.

Popis članova Udruge sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke članova Udruge.

Članak 12

Svaki član udruge dužan je plaćati godišnju članarinu.

Visinu članarine za svaku godinu određuje Skupština udruge, na prijedlog Predsjedništva Udruge.

Članak 13

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine (prva članarina dospijeva u roku od 30 dana od dana upisa u registar

      članova udruge, a svaka slijedeća istekom godine dana od dana plaćanja prve članarine),

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • sudjelovanje u radu interesnih klubova,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge i struke,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 14

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • brisanjem,
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti Tajnika ili druge osobe koja vodi Registar članova Udruge ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Stegovni sud. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 15

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge, odnosno neki drugi oblik povezivanja sukladno Zakonu o udrugama

Odluku o udruživanju donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih glasova.

Tijela Udruge

Članak 16

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik Udruge,
 • Dopredsjednik za financije,
 • Dopredsjednik za članstvo,
 • Izvršni Dopredsjednik za projekte Udruge,
 • Izvršni Dopredsjednik za promidžbu Udruge,
 • Tajnik,
 • Stegovni sud.

Članovi Udruge izabrani u tijela udruge nemaju pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troškova zbog sudjelovanja u radu tijela udruge.

 

Predsjednik Udruge, Dopredsjednik za financije, Dopredsjednik za članstvo, Izvršni Dopredsjednik za projekte Udruge te Izvršni Dopredsjednik za promidžbu Udruge čine Predsjedništvo Udruge. Predsjedništvo udruge ima ovlasti koje su mu povjerene ovim Statutom.

 

 

 

Skupština

Članak 17

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu Udruge sačinjavaju izabrani predstavnici interesnih Klubova, kao ustrojstvenih oblika Udruge.

Svaki interesni Klub u Udruzi bira po 3 (tri) svoja predstavnika (elektora), natpolovičnom većinom prisutnih članova kluba. Izabrani predstavnici interesnih klubova dužni su sudjelovati u radu Skupštine Udruge. Interesni klubovi dužni su dostaviti Tajniku Udruge imena izabranih predstavnika najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine.

Članak 18

Skupština može biti:

 • redovita,
 • izborna,

Redovita skupština sastaje se jednom godišnje, u pravilu u mjesecu svibnju tekuće godine.

Redovitu i Izbornu skupštinu saziva Predsjednik Udruge, pisanim dopisom koji upućuje članovima Udruge, najkasnije 15 dana prije sazivanja.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvanrednu skupštinu saziva Predsjednik.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu i redovitu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/10 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, Skupštinu će sazvati predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice), na način određen ovim člankom.

Članak 19

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Dopredsjednik za financije, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik za članstvo. U slučaju njihove nenazočnosti, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije predviđena posebna većina.

Članak 21

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu te izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednike za članstvo i financije, Tajnika i Stegovni sud,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, međunarodne udruge odnosno drugi oblik povezivanja Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Predsjednik

Članak 22

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 (četiri) godine.

Članak 23

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • imenuje Izvršne dopredsjednike za projekte i promidžbu
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • sastavlja prijedlog kodeksa ponašanja članova udruge i podnosi ga Skupštini na donošenje,
 • predlaže druge akte i odluke vezane za rad Udruge.
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • Odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 24

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge izvješće o svom radu, po zahtjevu članova udruge, na izvanrednoj skupštini, a svakako na redovnoj skupštini, na kraju svojeg mandata.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuju ovim redoslijedom: Dopredsjednik za financije, Dopredsjednik za članstvo, Izvršni dopredsjednik za projekte, Izvršni dopredsjednik za promidžbu, svaki skupno sa Tajnikom.

 

 

Dopredsjednici i Izvršni dopredsjednici

 

Članak 25

Udruga ima dva Dopredsjednika i dva Izvršna dopredsjednika, i to:

 • Dopredsjednik za financije, koji obavlja sve poslove predviđene pozitivnim propisima Republike Hrvatske a koji propisi se odnose na financijsko poslovanje udruga.
 • Dopredsjednik za članstvo, koji obavlja sve poslove vezane uz članstvo, a koji poslovi temeljem ovog Statuta i/ili pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na rad udruga nisu povjereni nekom drugom tijelu udruge.
 • Izvršni dopredsjednik za projekte, koji brine o realizaciji projekata na kojima se pojavljuje udruga, kao što su godišnji skupovi djelatnika u H.R., itd.
 • Izvršni dopredsjednik za promidžbu Udruge, koji brine o promidžbi udruge kroz medije, te prati sve informacije vezane uz djelatnost udruge i udrugu.

Dopredsjednike za financije i članstvo bira Skupština, na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Izvršne dopredsjednike za projekte i promidžbu imenuje Predsjednik, na vrijeme od 4.(četiri) godine.

Dopredsjednici za financije i članstvo su odgovorni Skupštini.

Izvršni dopredsjednici su odgovorni Skupštini i Predsjedniku udruge.

 

 

Tajnik

Članak 26

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručnih pravnih i administrativnih poslova u Udruzi.

Članak 27

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, osim interesnih klubova, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se

osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Stegovni sud

Članak 28

Udruga ima stegovni sud.

Stegovni sud sastoji se od tri člana, a odluke donosi većinom glasova.

Članovi stegovnog suda biraju se na izbornoj skupštini, na vrijeme od četiri godine.

Stegovni sud nadzire primjenu Etičkog kodeksa ponašanja članova udruge, te izriče slijedeće stegovne mjere:

 • opomenu,
 • opomenu pred isključenje,
 • isključenje iz Udruge

 

 

Imovina Udruge

Članak 29

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 30

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 31

Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju.

 

 

 

Prestanak Udruge

Članak 32

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Dječjoj bolnici u Klaićevoj ulici, odjelu onkologije.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Likvidator

Članak 33

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Nagrade

Članak 34

Udruga dodjeljuje nagrade, odličja, zahvalnice i posebna priznanja za rad u struci i rad u udruzi.

Postupak i način dodjele uređuje se općim aktom koji donosi Skupština.

 

 

Način rješavanja sporova

i sukoba interesa unutar Udruge

Članak 35

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno odnosno mirnim putem, a ako u tome ne uspiju spor će riješavati pred nadležnim općinskim sudom.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se slučaj kada član Udruge, odnosno član tijela Udruge u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođe u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, a na štetu interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa Skupština odlučuje posebnom odlukom.

 

 

Završne odredbe

Članak 36

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od dana 28.10.2009. godine.

U Zagrebu, 04.03.2020. godine

Saša Jurković

Predsjednik Udruge

Partneri

Login

Zaboravili ste lozinku