Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01), Izvanredna skupština Udruge koja je održana dana 28. listopada 2009. godine, donijela je sljedeći:

S T A T U T
STRUKOVNE UDRUGE DJELATNIKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM
RESURSIMA – CENTAR HR

Osnovne odredbe

Članak 1

Ovim Statutom i njegovim odredbama utvrđuje se: naziv, sjedište, zastupanje i ciljevi Udruge, zatim način ostvarivanja javnosti rada Udruge; članstvo i članarina, prava i obveze članova, unutarnji ustroj, tijela Udruge, njihov sastav i ovlasti, način odlučivanja tijela Udruge, uvjeti i način izbora i opoziva članova tijela Udruge, trajanje njihova mandata i odgovornost, imovina Udruge i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine; prestanak postojanja Udruge, te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2

Naziv Udruge je:

STRUKOVNA UDRUGA DJELATNIKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA – CENTAR HR

Skraćeni naziv Udruge je:
CENTAR HR

Sjedište Udruge je:
Martićeva 73, 10 000 Zagreb

Članak 3

CENTAR HR je Udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
CENTAR HR je neprofitna pravna osoba.

Članak 4

Udruga ima pečat.
Pečat udruge je ovalnog oblika, sa dijelom nazivom Udruge i sjedištem (STRUKOVNA UDRUGA DJELATNIKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA, ZAGREB) ispisanim uz rub pečata i dijelom naziva (CENTAR HR) u sredini.

Članak 5

Udrugu zastupa Predsjedništvo Udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Ciljevi i djelatnosti Udruge

Članak 6

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja HR-a kao branda, njegove prepoznatljivosti na hrvatskom tržištu rada, unaprjeđenja HR struke, međusobnog povezivanja i edukacije članova Udruge, te povezivanja i suradnje članova Udruge i drugih.

HR je skraćenica od “Human Resources” koji pojam označava “ljudske resurse” ili “ljudske potencijale” pod čime se u gospodarstvu podrazumijeva strateški i koherentan pristup u upravljanju ljudima koji svojim individualnim i timskim radom doprinose ostvarenju ciljeva kompanije (trgovačkog društva bilo kojeg oblika) u kojoj su zaposleni.

Članak 7

Djelatnosti Udruge su:

 • razmjena stručnih znanja i informacija između članova i nečlanova,
 • povezivanje članova putem zajedničkih sastanaka, seminara, predavanja radi stručnog usavršavanja i sl.
 • globalno praćenje razvoja i uloge HR na tržištu rada i društvu,
 • informiranje javnosti o radu i aktivnostima udruge, te o svim informacijama bitnima za struku,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad srodnih međunarodnih i inozemnih udruga s ciljem unapređenja struke,
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti.

Članak 8

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje na način:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i svim značajnim događajima za Udrugu, pisanim izvješćima (u materijalnom i elektronskom obliku), na posebnim skupovima i sastancima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem putem tiska i drugih medija.

Interesni klubovi

Članak 9

U Udruzi djeluje pet interesnih klubova, u koje se članovi Udruge upisuju pri pristupanju u Udrugu, ovisno o svojem profesionalnom afinitetu i stručnim interesima.

Interesni klubovi su:

 • kadrovska administracija
 • regrutacija i selekcija
 • razvoj
 • kompenzacije i beneficije
 • organizacija

Svaki klub može imati sekcije i podsekcije, ovisno o afinitetu i želji članova kluba.

Klubovi i podsekcije nisu prave osobe.

Članstvo u Udruzi

Članak 10

Članom Udruge mogu postati prvenstveno djelatnici u upravljanju ljudskim resursima, te druga zainteresirana fizička osoba i pravna osoba.
Članom Udruge može postati osoba iz prethodnog stavka ovoga članka koju predlože barem tri člana Udruge.
O prijamu u članstvo Udruge odlučuje Predsjedništvo Udruge, većinom glasova.
Pri prijamu u Udrugu, novi član je dužan ispuniti pristupni obrazac, kojim prihvaća svoja prava i obveze kao član Udruge.

Članak 11

Članom Udruge postaje se odlukom Predsjedništva Udruge, te upisom u registar članova udruge koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 12

Svaki član Udruge dužan je plaćati godišnju članarinu.
Visinu članarine za svaku godinu određuje Skupština Udruge, na prijedlog Predsjedništva Udruge.

Članak 13

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine (prva članarina dospijeva u roku od 30 dana od dana upisa u registar članova Udruge, a svaka sljedeća istekom godine dana od dana plaćanja prve članarine),
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • sudjelovanje u radu interesnih klubova,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge i struke,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 14

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • brisanjem,
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti Tajnika ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Stegovni sud. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 15

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština, dvotrećinskom većinom svih glasova.

Tijela Udruge

Članak 16

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjedništvo Udruge
 • Tajnik,
 • Stegovni sud.

Članovi Udruge izabrani u tijela Udruge nemaju pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troškova zbog sudjelovanja u radu tijela Udruge.

Skupština

Članak 17

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu Udruge sačinjavaju izabrani predstavnici interesnih Klubova.
Svaki interesni Klub u Udruzi bira po tri svoja predstavnika, natpolovičnom većinom prisutnih članova kluba. Izabrani predstavnici interesnih klubova dužni su sudjelovati u radu Skupštine Udruge. Interesni klubovi dužni su dostaviti Tajniku Udruge imena izabranih predstavnika najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine.

Članak 18

Skupština može biti:

 • redovita,
 • izborna,
 • izvanredna.

Redovita skupština sastaje se jednom godišnje, u mjesecu svibnju tekuće godine.

Redovitu i Izbornu skupštinu saziva Predsjednik Udruge, pisanim dopisom koji upućuje članovima Udruge, najkasnije 15 dana prije sazivanja.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvanrednu skupštinu saziva Predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu i redovitu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/10 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, Skupštinu će sazvati predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice), na način određen ovim člankom.

Članak 19

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Dopredsjednik za financije, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik za članstvo. U slučaju njihove nenazočnosti, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije predviđena posebna većina.

Članak 21

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednike za članstvo i financije, Tajnika i Stegovni sud,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Predsjedništvo Udruge

Članak 22

Predsjedništvo Udruge čine:

 • Predsjednik
 • Dopredsjednik za financije
 • Dopredsjednik za članstvo,
 • Izvršni Dopredsjednik za projekte Udruge
 • Izvršni Dopredsjednik za promidžbu Udruge

Predsjednik

Članak 23

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 24

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • imenuje Dopredsjednike za projekte i promidžbu
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge,
 • sastavlja prijedlog kodeksa ponašanja članova Udruge i podnosi ga Skupštini na donošenje,
 • predlaže druge akte i odluke vezane za rad Udruge.

Članak 25

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge izvješće o svom radu, po zahtjevu članova Udruge, na izvanrednoj skupštini, a svakako na redovnoj skupštini, na kraju svojeg mandata.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuju ovim redoslijedom: Dopredsjednik za financije, Dopredsjednik za članstvo, Dopredsjednik za projekte, Dopredsjednik za promidžbu, svaki skupno sa Tajnikom.

Dopredsjednici

Članak 26

Udruga ima četiri Dopredsjednika i to:

 • Dopredsjednik za financije, koji obavlja sve poslove predviđene pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a koji propisi se odnose na financijsko poslovanje udruga.
 • Dopredsjednik za članstvo, koji obavlja sve poslove vezane uz članstvo, a koji poslovi temeljem ovog Statuta i/ili pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na rad udruga nisu povjereni nekom drugom tijelu Udruge.
 • Dopredsjednik za projekte, koji brine o realizaciji projekata na kojima se pojavljuje Udruga, kao što su godišnji skupovi djelatnika u HR-u, itd.
 • Dopredsjednik za promidžbu Udruge, koji brine o promidžbi Udruge kroz medije, te prati sve informacije vezane uz djelatnost Udruge i Udrugu.

Dopredsjednike za financije i članstvo bira Skupština, na vrijeme od četiri godine.
Dopredsjednike za projekte i promidžbu bira Predsjednik, na vrijeme od četiri godine.
Dopredsjednici su odgovorni Skupštini i Predsjedniku udruge.

Tajnik

Članak 27

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od pet godina za obavljanje stručnih pravnih i administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 28

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, osim interesnih klubova, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Stegovni sud

Članak 29

Udruga ima stegovni sud.
Stegovni sud sastoji se od tri člana, a odluke donosi većinom glasova.
Članovi stegovnog suda biraju se na izbornoj skupštini, na vrijeme od četiri godine.
Stegovni sud nadzire primjenu Etičkog kodeksa ponašanja članova udruge, te izriče sljedeće stegovne mjere:

 • opomenu,
 • opomenu pred isključenje,
 • isključenje iz Udruge

Imovina Udruge

Članak 30

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 31

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 32

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Prestanak Udruge

Članak 33

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Dječjoj bolnici u Klaićevoj ulici, odjelu onkologije.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Nagrade

Članak 34

Udruga dodjeljuje nagrade i odličja.
Postupak i način dodjele nagrade i odličja uređuje se općim aktom koji donosi Skupština.

Završne odredbe

Članak 35

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Partneri

Login

Zaboravili ste lozinku