E T I Č K I     K O D E K S
Udruge Centar HR

Članak 1

Etičkim kodeksom članovi Udruge Centar HR utvrđuju pravila o profesionalnom i poslovnom ponašanju i etička načela u djelovanju članova Udruge, kao i postupak utvrđivanja povreda odredbi i načela ovoga etičkog kodeksa (nadalje: Kodeks).
Odredbe Kodeksa obvezuju sve članove udruge Centar HR (nadalje: Udruga), neovisno o tome kada su postali članovi.

Članak 2

Svaki član Udruge mora pri stupanju u Udrugu biti upoznat sa odredbama ovoga Kodeksa.
U postupku u kojem se utvrđuje odgovornost za povredu Kodeksa, nitko se ne može pozivati na nepoznavanje odredaba Kodeksa.
Tumačenje odredbi Kodeksa daje Stegovni sud.

Članak 3

Članovi Udruge obvezni su poštovati temeljna načela dobrog, profesionalnog i poslovnog ponašanja i rada u štose posebice ubraja:

  • zakonitost rada i poslovanja
  • profesionalnost i stručnost u radu
  • čuvanje ugleda struke i Udruge
  • poštivanje ljudskih prava

Članak 4

Pod zakonitosti rada i postupanja članova Udruge smatra se da su članovi Udruge dužni u svojem profesionalnom radu, u tvrtkama u kojima su zaposleni ili u kojima su članovi uprave ili u kojima rade ili postupaju po bilo kojoj ugovornoj osnovi, postupati sukladno važećim zakonskim i podzakonskim odredbama Republike Hrvatske i internim aktima i odlukama tih tvrtki, te se suzdržavati od bilo kakvih radnji ili propuštaja koje predstavljaju kazneno ili prekršajno djelo ili štetnu radnju zbog koje bi mogla nastati šteta tvrtkama ili trećim osobama.

Članak 5

Profesionalnost u radu podrazumijeva da članovi Udruge u obavljaju svojih poslova primjenjuju sve važeće standarde i stručna pravila, poštujući ljudska prava i slobode.

Članak 6

Članovi Udruge dužni su čuvati ugled struke i ugled Udruge.

Članovi Udruge dužni su suzdržavati se od bilo kakvih javnih istupa ili iznošenja mišljenja ili stavova, u bilo kojem mediju, koja mišljenja ili stavovi umanjuju ugled struke ili Udruge, odnosno koji su usmjereni prema drugim članovima Udruge ili osobama ili tvrtkama koje se bave HR djelatnošću.

Pod mišljenjima ili stavovima podrazumijevaju se intervjui, predavanja, izvješća, znanstveni radovi ili novinski članci, poruke namijenjene većem broju osoba (e-mailovi), u kojima se iznose stavovi o osobama ili argumenti za ili protiv osoba ili tvrtki koje se bave HR djelatnošću.

Članak 7

Ponašanje članova Udruge jednih prema drugima mora se temeljiti na uzajamnom poštovanju, povjerenju, korektnosti, suradnji i pristojnosti.

Članovi Udruge dužni su se suzdržati od bilo kakvih izjava ili aktivnosti koje prestavljaju uvredu za drugog člana Udruge ili mu nanose štetu, neosvisno radi li se o poslovnom ili privatnom životu člana.

Članovi Udruge dužni su svoje međusobne prijepore raspraviti prvenstveno pred tijelima Udruge, te se suzdržati od podnošenja tužbe pred nadležnim sudom ili podnošenja kaznene prijave, dok Tijela Udruge ne razmotre nastalu situaciju. Navedeno pravilo se ne primjenjuje u slučaju kada bi za zahtjev člana Udruge zbog prvenstvenog obraćanja tijelima Udruge nastupila zastara zahtjeva ili gubitak prava, zbog čega ne bi svoja prava mogao ostvariti pred nadležnim sudom.

Članak 8

Članovi Udruge ne smiju koristiti Udrugu radi promicanja vlastitih interesa.
Član Udruge ne smije biti član neke udruge ili organizacije koja je službeno, odnosno na temelju zakona zabranjena u Republici Hrvatskoj.

Članak 9

Članovi Udruge ne smiju javno istupati u ime Udruge, osim kada su na to ovlašteni odlukom Tijela Udruge ili odlukom skupštine.
Članovi Udruge dužni su javno promicati interese Udruge, te predlagati nove članove Tijelima Udruge.
Članovi Udruge dužni su poštivati odluke Tijela Udruge, te odazivati se pozivima za redovnu, izbornu i izvanrednu skupštinu.
Član Udruge ne može biti imenovan na dužnost u Tijelima Udruge bez svojeg pristanka.

Članak 10

Tijela Udruge dužna su poštivati osobno dostojanstvo članova i ne smiju zloupotrebljavati svoj položaj.

Članak 11

O povredama kodeksa odlučuje Stegovni sud Udruge, temeljem pisane prijave.
Prijavu može podnijeti bilo tko od članova Udruge, odnosno više članova Udruge u slučaju kada smatraju da je povrijeđeno neko od načela kodeksa.
Prijava ne može biti podnijeta anonimno.

Članak 12

Prijava mora biti razumljiva i treba sadržavati: ime osobe koja je podnijela prijavu (u daljnjem tekstu: prijavitelj), ime osobe protiv koje je prijava podnesena (u daljnjem tekstu: prijavljenik), kratak opis povrede i vrijeme nastanka povrede, datum podnošenja prijave, vlastoručni potpis. Uz to se mogu priložiti i drugi podaci, dokumenti ili materijali za koje prijavitelj smatra da su potrebni.

Nerazumljivu prijavu ili prijavu koja ne sadržava ni najnužnije podatke potrebne za početak postupka Stegovni sud ima pravo odbaciti.

Prijavljenik može dati pisani odgovor na prijavu sve do početka njegova usmenog očitovanja pred Stegovnim sudom. Stegovni sud može saslušati i druge članove Udruge koji imaju saznanja o počinjenoj povredi Kodeksa.

Članak 13

Član Stegovnog suda koji podnese prijavu mora se izuzeti iz raspravljanja i glasovanja o toj prijavi. Ako je u raspravi Stegovnog suda i glasovanju sudjelovao član koji je podnio prijavu, odluka je nevažeća, a postupak se mora ponoviti.

Prijava se može podnijeti i protiv svakog člana Stegovnog suda. Prijavljeni se član mora na sjednici usmeno očitovati i mora se izuzeti iz rasprave i glasovanja.

Članak 14

Prijava se može podnijeti u roku od sedam radnih dana od dana saznanja za povredu Kodeksa, a najkasnije u roku od četrnaest radnih dana od dana učinjene povrede koja je povod prijavi.
Prijavu koja je podnesena izvan rokova iz prethodnog stavka ovoga članka Stegovni sud će odbaciti.
Stegovni sud obvezan je svoju odluku donijeti u roku od osam radnih dana od dana prijave.
Predsjednik Stegovnog suda saziva i vodi sjednicu, te potpisuje odluku Stegovnog suda.
Glasovanje članova Stegovnog suda je tajno.

Članak 15

Stegovni sud donosi sljedeće odluke:

  • opomena
  • opomena pred isključenje
  • isključenje iz Udruge

Članak 16

Stegovni sud obvezan je o svojoj odluci izvjestiti prijavitelja i prijavljenika, a na prvoj slijedećoj skupštini i sve članove Udruge.

Članak 17

Ovaj Kodeks stupa na snagu 01.01.2007.

Sve izmjene i dopune Kodeksa donose se po istom postupku propisanom za njegovo donošenje.

Partneri

Login

Zaboravili ste lozinku